Regulamin sklepu

by Justyna Dragan

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Warunki i zasady sprzedaży książek elektronicznych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.justynadragan.pl/sklep

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.

Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

 • 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. E-book (Produkt)- książka w wersji elektronicznej (w formacie PDF).
 1. Sklep- sklep internetowy dostępny pod adresem justynadragan.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 1. Sprzedawca- Justyna Dragan prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Solidarności 17a/17 (41-706) zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 2. Klient (Kupujący)- osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. W Koszyku Klient może dodawać i usuwać Produkty, wskazać adres, sposób płatności czy też dodać kod rabatowy.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • 2. Składanie zamówienia.

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

Kupujący może złożyć Zamówienie jako niezarejestrowany Klient.

Klient, składa zamówienie, wskazując na Produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie Sklepu polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku płatności, potwierdzenie zamówienia i dokonanie płatności.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w Sklepie (książki elektroniczne), Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu.

Przed zakupem książki elektronicznej w Sklepie, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć zakupione pliki, obsługuje format w jakim są one zapisane.

Klient ma 4 dni na pobranie zakupionego Produktu na swoje urządzenie elektroniczne poprzez link wysłany na podany w Zamówieniu adres e-mail. Po tym czterech dniach link staje się linkiem nieaktywnym.

 • 3. Metody płatności.

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

– poprzez system HotPay (szybki przelew bankowy lub BLIK)

Dostarczenie zamówionych produktów jest bezpłatne, odbywa się poprzez internet, po zaksięgowaniu przelewu.

Jeśli z jakiś względów zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na wskazany przy zakupie adres e-mail. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, Sklep zwróci wpłacone środki na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

 • 4 Ceny Produktów

Ceny produktów w Sklepie podane są w złotych polskich. Sprzedawca ma prawo wprowadzać promocje na zakup Produktów.

 • 5. Odstąpienie od umowy

Produkty dostępne w Sklepie są treściami cyfrowymi. Ze względu na ten charakter, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy czy też rezygnacji z Produktów po dokonaniu płatności.

 • 6. Reklamacje.

Klient ma prawo zgłosić reklamacje na adres: justynadragan@op.pl , gdy produkt nie uruchamia się lub jest uszkodzony. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o problemie.

 • 7. Dane osobowe.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.

 • 8. Postanowienia końcowe

Klient zobowiązuje się do nierozprzestrzeniania i niepowierzania zakupionych Produktów innym osobom (zarówno w całości jak i poszczególnych fragmentów). Upoważniony jest do korzystania z Produktów wyłącznie do własnego użytku (przekazywanie innym osobom, powielanie, modyfikowanie, wypożyczanie jest zabronione).

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Klienta e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (rozpoczęcie świadczenia nowych usług, usprawnienie działalności Sklepu, zmiana przepisów prawa).